Ons bestuur en de raad van toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, bij voorkeur in een oneven aantal. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

Zowel de bestuursleden als de leden van de Raad van Toezicht (RvT) fungeren zonder last en ruggespraak. Bestuursleden worden benoemd door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV). Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuursleden en de leden van RvT worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn na deze termijn voor maximaal éénmaal herbenoembaar voor dezelfde termijn.

Leden van de RvT worden benoemd door het bestuur na raadpleging en geen bezwaar van het hoofdbestuur HV.

Minimaal tweemaal per jaar is er gezamenlijk overleg. Op de agenda staan, o.a.: de jaarrekening, de begroting, het algemene beleid en de strategie voor de komende jaren.

Voorzitter: Coby Molenaar
voorzitter@humanistischeuitvaart.nl
Secretaris: Hennie Stempher
secretaris@humanistischeuitvaart.nl
Penningmeester: Diederik van Essel
penningmeester@humanistischeuitvaart.nl
Lid: Korry Spiekstra
korryspiekstra@gmail.com

Rouw is de achterkant van liefde…

Raad van toezicht: Leonie Vogels
Raad van toezicht: Gezinus Hoven
Raad van toezicht: Geert Oomens