Word vrijwilliger

Zelf spreker worden

Onze sprekers houden een toespraak bij een afscheid, over het leven van de overledene en de betekenis die hij of zij voor anderen had. Daarbij wordt geprobeerd om de herinneringen en gevoelens van de nabestaanden onder woorden te brengen. De toespraak wordt gemaakt aan de hand van een gesprek met de nabestaande(n). Het doel van dit gesprek is het verzamelen van verhalen voor de in memoriam toespraak en een luisterend oor te bieden aan nabestaanden. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten en te praten over de overledene en hun herinneringen. Lees meer

Onze sprekers kunnen ook worden gevraagd om mee te denken over het vormgeven van de uitvaart, muziekkeuze en het verrichten van rituelen.

Na de begrafenis of crematie is er zo mogelijk nog eenmaal contact met de nabestaanden om over de uitvaart na te praten. Rouwbegeleiding hoort niet tot de taak van onze sprekers. Wel kunnen wij hiervoor verwijzen naar andere instanties.

Humanisme

De humanistische levensvisie komt in ons werk tot uiting in het levensverhaal dat wordt gemaakt. Humanistische uitgangspunten zijn bijvoorbeeld autonomie, menselijke waardigheid en streven naar een goed leven met een morele verantwoordelijkheid voor jezelf. Vanuit een humanistische levenshouding treden wij de ander open, onpartijdig en zonder dogma’s of vooroordelen tegemoet. In het levensverhaal staat het leven van de overledene centraal. De spreker werkt vanuit het humanistische gedachtegoed, maar niet uitsluitend voor humanisten. Iedereen kan van onze diensten gebruik maken.

sprekers

In Nederland zijn er rond de 160 begeleiders bij uitvaarten. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen die dit werk doen. De meeste sprekers zijn tussen de 50 en 70 jaar oud, maar er zijn er ook van 35 en 80. Er zijn uitvaartsprekers die zelf ervaring hebben met verlies en afscheid nemen en van daaruit willen proberen om andere mensen te helpen bij het afscheid. Er zijn ook sprekers die zelf minder goede ervaringen hebben met uitvaarten en daar iets aan willen veranderen. Dit werk vraagt veel tijd en inzet, maar de voldoening die het schenkt is dat allemaal waard.

Wie kunnen dit werk doen?

Van sprekers wordt verwacht dat zij goed kunnen luisteren en interpreteren, zich goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift, affiniteit hebben met de humanistische levensbeschouwing, flexibel inzetbaar zijn en zich overdag enkele uren kunnen vrijmaken. Nieuwe vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal 2 jaar voor de stichting werkzaam te zijn.

Organisatie

We zijn georganiseerd in zeven regio’s. Alle sprekers zijn lid van een werkgroep. Via een regionaal meldnummer worden de aanvragen voor sprekers over de leden verdeeld. Sprekers kunnen vooraf laten weten hoe vaak en wanneer hij of zij beschikbaar is. De regio zorgt voor overleg, ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Landelijk worden cursussen en themadagen georganiseerd voor de leden van de werkgroepen. Van de leden wordt gevraagd dat zij zich naast het spreken ook inzetten voor activiteiten binnen de werkgroep. Dat zijn bijvoorbeeld bestuurstaken, PR-werkzaamheden of andere werkzaamheden die voor het goed functioneren van de regio belangrijk zijn.

Aanmelden

Belangstellen die actief willen worden als vrijwillige spreker krijgen een gesprek met een ‘intaker’ van de werkgroep in hun regio. Als er nieuwe vrijwilligers worden gezocht in de betreffende regio wordt er eerst informatie toegestuurd over de organisatie en de opleiding. Daarna vindt een kennismakingsgesprek plaats met de intaker. Na dit gesprek kan wederzijds worden besloten over wel of niet toetreden.

Opleiding en stage

Aspirant-sprekers krijgen een opleiding van twee weekenden. De opleiding staat in het teken van het oefenen in de vaardigheden interviewen, schrijven en spreken. Daarnaast wordt er gewerkt aan inhoudelijke verdieping en gedachtewisseling ten aanzien van sterven, dood en rouw. In de opleiding is ook aandacht voor het humanisme als levensbeschouwelijke stroming en bron van inspiratie in het werk.

Na afloop van de opleiding volgt een stageperiode van vier uitvaarten. Tijdens de eerste twee uitvaarten heeft de stagiair een waarnemende rol en worden verschillende aspecten van het werk en de toespraak doorgesproken. Tijdens de laatste twee uitvaarten zal de stagiair een actieve rol spelen in de ceremonie en zullen de verrichtingen achteraf doorgesproken worden.

Meld u hier aan als vrijwilliger